تغییر زمانبندی محاسبات مالی و امتیاز ویژه به شهروندان

img
img
img
img
shape
shape

تغییر زمانبندی محاسبات مالی و امتیاز ویژه به شهروندان

با توجه به تصمیمات اتخاذ شده ، از این پس ، محاسبات مالی در تاریخ های پانزدهم و پایان هر ماه شمسی (سی ام و سی ویکم) انجام خواهد شد.

با توجه به 31 روزه بودن شهریور ماه و اینکه در ماه جاری ، ساعت رسمی کشور تغییر می کند ، تمام شهروندان زمان بیشتری برای فعالیت داشته (25 ساعت) که این مورد امتیاز ویژه برای کلیه شهروندان می باشد.

بالا