بسته شهروندی در پرتال موبومی راه اندازی شد

img
img
img
img
shape
shape

بسته شهروندی در پرتال موبومی راه اندازی شد

بسته شهروندی  در پرتال موبومی راه اندازی شد

شهروندان می توانند در فاز سوم شهر هوشمند، در پرتال اختصاصی خود ، نسبت به فروش و ارائه بسته های شهروندی اقدام نمایند

بالا