پذیرندگی هوشمند موبومی راه اندازی شد

img
img
img
img
shape
shape

پذیرندگی هوشمند موبومی راه اندازی شد

پذیرندگی هوشمند موبومی راه اندازی شد

شهروندان می توانند با مراجعه به موبواپ هوشمند خود نسبت به ثبت پذیرندگان با قابلیت هوشمند اقدام نمایند

بالا