پرداخت پذیرندگی مستقل در موبومی راه اندازی شد

img
img
img
img
shape
shape

پرداخت پذیرندگی مستقل در موبومی راه اندازی شد

پرداخت پذیرندگی مستقل در موبومی راه اندازی شد

شهروندان موبومی می توانند با ورود به موبواپ هوشمند خود از پرداخت مستقل پذیرندگی بهره مند شوند

 

بالا