تخفیف متغیر روزانه درموبومی راه اندازی شد

img
img
img
img
shape
shape

تخفیف متغیر روزانه درموبومی راه اندازی شد

تخفیف متغیر روزانه درموبومی راه اندازی شد
پذیرندگان موبومی می توانند ، برای هر روز هفته تخفیف مجزایی را ارائه دهند و شهروندان نیز با توجه به تخفیف ، روز و پذیرنده را انتخاب نمایند
پذیرندگان می بایست درخواست خود را از طریق پشتیبانی و ایمیل info@mobome.ir ارسال نمایند

بالا